INWESTYCJE MIEJSKIE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2015 rok

Zgodnie z projektem budżetu Miasta Głogowa na 2015 rok, przewidywana kwota przeznaczona na inwestycje wyniesie ponad 30 mln zł.

Spis planowanych przedsięwzięć w podziale na kategorie znajdziecie Państwo w poniższej tabeli. Szczegółowy opis poszczególnych inwestycji znaleźć można w rozdziale VIII projektu budżetu miasta Głogowa na 2015 rok, który dostępny jest na stronie
http://glogow.bip.info.pl/index.php?idmp=355&r=o

 

Transport, infrastruktura
Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Głogów na skrzyżowaniu ul K. Wielkiego i K. Sprawiedliwego 3 162 271 zł
Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego z oświetleniem 2 170 000 zł
Przystań na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim 2 000 000 zł
Budowa połączenia ul. Sikorskiego z ul. Wojska Polskiego 1 900 000 zł
Budżet obywatelski 1 900 000 zł
Ulica Rudnowska – warstwa ścieralna 1 500 000 zł
Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich – ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego, ul. K. Sprawiedliwego, ul. K. Wielkiego 1 200 000 zł
Zagospodarowanie Placu Saperów 800 000 zł
Infrastruktura na Starym Mieście – ul. Długa (droga tymczasowa), droga wew. ul. Garncarska II etap 500 000 zł
Przebudowa sięgacza ul. Moniuszki 500 000 zł
Modernizacja sieci wodociągowych 280 000 zł
Remont ul. Budziszyńskiej z budową miejsc postojowych 250 000 zł
Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 200 000 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla M. Głogowa 195 000 zł
Zakup elementów małej architektury i urządzeń zabawowych 110 000 zł
Rozwiązanie układu komunikacyjnego z placem manewrowym ul. Narciarskiej 100 000 zł
Przebudowa Placu Jana z Głogowa oraz ul. Poczdamskiej 80 000 zł
Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż obwodnicy 50 000 zł
Dokumentacja techniczna – drogi 50 000 zł
Zakup wiat przystankowych 20 000 zł
16 967 271 zł
Oświata, ochrona zdrowia
Tereny rekreacyjno-sportowe przy Gim. 5 2 680 000 zł
Przebudowa kuchni PP 20 1 430 000 zł
Przebudowa zespołów sanitarnych w SP 14 800 000 zł
Termomodernizacja PP 2 800 000 zł
Likwidacja barier architektonicznych w SP 12 150 143 zł
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 150 000 zł
Likwidacja barier architektonicznych w Gim. 3 99 858 zł
Zakup defibrylatora dla pogotowia ratunkowego 92 000 zł
Dotacja dla powiatu głogowskiego – remont toalet w ZSO ul. Jedn. Robotniczej 72 032 zł
Zakup samochodu do rozwożenia posiłków 70 000 zł
Zakup urządzenia diagnostycznego MORiUS 8 000 zł
6 352 033 zł
Kultura, zabytki, sport
Objęcie akcji Chrobry Głogów S.A. 1 744 000 zł
Ekspozycja i scenografia w bloku koszarowym 1 000 000 zł
Odbudowa teatru 500 000 zł
Odbudowa kolegiaty 350 000 zł
Fosa miejska 200 000 zł
Dotacja dla MBP – wyposażenie filii nr 2 100 000 zł
Dotacja dla MAH – system ochrony danych osobowych 30 000 zł
3 924 000 zł
Pozostałe
Wykup działek 2 358 340 zł
Zakup mieszkań z SM Nadodrze 200 000 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla PPSP 140 000 zł
Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego 132 395 zł
Dofinansowanie radiowozu dla KM Policji 35 000 zł
2 865 735 zł