PLANY ROZWOJU GŁOGOWA W DEKLARACJACH NOWEGO PREZYDENTA

Emocje wyborcze powoli opadają. Zbliża się czas podejmowania ważnych dla przyszłości miasta decyzji przez nowego prezydenta Głogowa. Kto zostanie jego zastępcami? Kto będzie doradzał panu Rafaelowi Rokaszewiczowi w kluczowych dla rozwoju miasta dziedzinach? Czy zmienią się naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego?
Tego dowiemy się zapewne za kilka dni, ale już teraz wiemy dokładnie, z jakimi planami na przyszłość Głogowa szedł do wyborów pan Rokaszewicz.

Oto one (informacja z materiałów wyborczych KWW Rafaela Rokaszewicza).
GOSPODARKA I FINANSE
• odwrócenie tendencji wyludniania miasta, poprzez utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy,
• powstanie parku technologicznego i inkubatora przedsiębiorczości,
• stworzenie nowych atrakcyjnych miejsc pod inwestycje,
• mnożenie środków budżetowych poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu województwa, państwa, fundacji, funduszy i UE,
• konsultacje społeczne dla wydzielonej części środków z budżetu – możliwość wyboru inwestycji przez społeczeństwo,
• stworzenie funduszu termomodernizacyjnego (Gmina – fundusze ochrony środowiska – wspólnoty mieszkaniowe).
ZDROWIE
• rozwój i unowocześnianie Głogowskiego Szpitala Powiatowego sp. z o.o., poprzez objęcie 50% udziałów w spółce przez miasto,
• zwiększenie dostępu do zdrowotnych usług specjalistycznych,
• utworzenie Ośrodka lub punktu wczesnej interwencji dla dzieci niepełnosprawnych,
• programy zdrowotne dla mieszkańców Głogowa.
TRANSPORT
• zabieganie o powstanie obwodnicy miasta i drugiego mostu na Odrze,
• dokończenie południowej obwodnicy miasta (do ulicy Rudnowskiej),
• zakupy nowych autobusów komunikacji miejskiej,
• budowa ronda u zbiegu ulic Legnickiej i Obrońców Pokoju,
• zmniejszenie strefy płatnego parkowania.
EDUKACJA
• budowa nowego żłobka miejskiego dla dzieci,
• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
• szeroki wachlarz klas sportowych,
• świetlice w szkołach otwarte w godzinach popołudniowych,
• wspieranie PWSZ.
STOWARZYSZENIA, DZIAŁALNOŚĆ POMOCOWA
• wykonywanie zadań własnych poprzez powierzanie ich stowarzyszeniom w trybie konkursów,
• wsparcie szczególnie w obszarze pomocy osobom potrzebującym, oferty dla osób starszych, dzieci i młodzieży,
• stworzenie baz osiedlowych dla seniorów prowadzonych przez stowarzyszenia, koła środowiskowe, kluby,
• organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla seniorów.
KULTURA, ZABYTKI i WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
• program odbudowy i udostępniania zabytków,
• zakończenie odbudowy Starego Miasta,
• zakończenie „zabawy” w dziurę przy Ratuszu i z kinem Bolko,
• ożywienie Starego Miasta,
• powrót do otwartości na Europę i miasta partnerskie, szersze wymiany młodzieżowe,
• organizacja imprez identyfikujących nasze miasto.
SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA
• pozyskanie sponsorów strategicznych dla klubów piłki ręcznej i nożnej,
• tereny rekreacyjne na każdym osiedlu,
• centrum rekreacyjne w parku przy Wałach Chrobrego,
• ścieżki rowerowo-piesze dookoła miasta i na dawnych torowiskach (w porozumieniu z gminami),
• bulwar nadodrzański,
• zagospodarowanie zatok odrzańskich na cele rekreacyjne (kajaki, rowery wodne).

Szereg działań sformułowanych zostało bardzo ogólnie, część dotyczy konkretnych przedsięwzięć w konkretnych lokalizacjach. W najbliższym czasie nowe władze Głogowa oraz nowi radni miejscy będą pracować nad budżetem miasta na 2015 rok. Wtedy też zobaczymy, jakie zajdą w nim zmiany w stosunku do projektu przygotowanego przez ustępującego prezydenta Głogowa pana Jana Zubowskiego i czy pojawią się w budżecie zadania nowe, ujęte na ww. liście zaproponowanej przez pana Rafaela Rokaszewicza. Prace nad budżetem będą też pierwszą okazją do zaobserwowania jak układać się będzie współpraca pomiędzy radnymi a prezydentem miasta.